Vragen, opmerkingen, klachten of pesten

Algemeen

De directie is aanspreekbaar voor alle organisatorische en inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of klachten. U kunt de locatieleider of directeur dagelijks bereiken of een telefoonnummer achterlaten. Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

Over pesten

Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten is niet leuk, zeker niet voor degene die gepest wordt. Onze kinderen zijn dan ook aangewezen op de leerkrachten en de helpende ouders van de school. Om pesten goed aan te pakken werken we preventief met KiVa. Daarnaast hanteren we een pestprotocol. Het volledige pestprotocol is terug te vinden op deze website.

Over de organisatie of onderwijsinhoudelijke zaken

De ‘route’ van handelen, als het gaat over de organisatie, is eerst bij de leerkracht en vervolgens bij de directie.

Als het gaat over onderwijsinhoudelijke zaken en extra hulp of begeleiding:
Bespreek dit eerst met de leerkracht van uw kind, vervolgens kunt u de Intern Begeleider inlichten.
Vindt u geen gehoor neem dan contact op met de directie.

Onrechtmatig handelen:

Hiervoor kunt u terecht bij de schoolcontactpersoon:
Karin Timmen. Zij kan u verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon, Mw. Chiene Hulst 

Vindt u bij de leerkracht of intern-begeleider geen gehoor dan kunt u zich tot de directeur wenden.

Ouders van de peutergroep kunnen zich ook rechtstreeks richten tot de ‘Klachtencommissie’

Ouders van de basisschool kunnen rechtstreeks contact opnemen met de ‘ Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.’