De Groene Ring is een peuter- en basisschool die ...

 • Aan het kind een voorbereide omgeving biedt waarin het zich kan ontwikkelen tot een zelfstandig, eigen en sociaal individu. 
 • Respect en waardering uitstraalt voor de levensovertuiging, prestaties en eigenheid van iedere mens. BB 4x wijzer
 • Waardevolle principes uit de Montessori-onderwijsfilosofie wil benutten en toepassen. Met name wordt daarbij gedacht aan het werken volgens een individueel ontwikkelingsplan met de bekende gevoelige perioden, het vormen van een zelfstandige werkhouding waarin motivatie en planmatig handelen belangrijke aspecten zijn en het durven en kunnen dragen van verantwoordelijkheid. 
 • Innovatief volgens de Montessori-gedachte wil zijn d.w.z. bewust kritisch reflecteren op hetgeen tot stand is gebracht en voortdurend zoeken naar betere methoden, middelen en werkwijzen. 
 • Opleidt tot onderwijskwalificaties voor ieder individueel kind, overeenkomstig zijn of haar kwaliteiten. 
 • De omgevingsfactoren, groei van de gemeente, kerninnovaties van de overheid, Wsns, informatie- en communicatietechnologie etc., als kansen wil zien en benutten. 
 • Adequaat onderwijs wil geven gericht op een veranderend, hedendaags kind dat enerzijds om meer structuur en leiding vraagt en anderzijds veel meer mogelijkheden heeft. 
 • Haar onderwijs ervarings- en ontwikkelingsgericht invult om het daarna meer programmagericht vorm te geven. PB herfstfeest
 • In een regelmatige afstemming de mening van de ouders in haar onderwijsaanbod wil vertalen. 
 • De opvoedkundige taken van de ouders niet in toenemende mate over wil nemen, maar door een intensieve wisselwerking wel kan ondersteunen. 
 • Een peuterspeelzaal en beperkte buitenschoolse opvang als elementen van een toenemende betrokkenheid van de school op het lokale gebeuren ziet.