Nieuwsbrief ontvangen?

Wil je ook op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en geef  daarbij aan van welke locatie u de Nieuwsbrief wil ontvangen.

Bestuur

Samenstelling

Voorzitter: Max Miltenburg
Penningmeester: Gysbert Wind
Secretaris: Emiel Cellamare

Leden: Rene van Douveren en Karen Keune

Het schoolbestuur en de directeur komen elke eerste dinsdag van de maand bij elkaar voor een vergadering. Contact met het bestuur kunt u opnemen via de directeur.

Doelstelling en bestuursvisieBB 4x wijzer

Wat wij het schoolbestuur van de Groene Ring noemen, is in feite het bestuur van de stichting genaamd: Stichting Montessoribasisonderwijs Duiven en omstreken.

Doelstelling

De statuten van de stichting richten zich op het realiseren van hoogwaardig Montessori-onderwijs voor de basisschoolleerling. Zij bereikt dit doel onder andere door het in stand houden van onderwijsinstellingen. Daarnaast stimuleert en faciliteert zij peuterspeelzaalwerk dat vanuit dezelfde opvoedings- en onderwijsfilosofie handelt. Dit komt onder andere tot uiting in het streven naar een integratie op het gebied van organisatie en huisvesting van beide soorten instellingen.

Bestuursvisie

Het bestuur werkt volgens een toezichthoudend bestuursconcept. Het bestuur wil een toezichthoudend en (beperkt) beleidsbepalend bestuur zijn. Daarmee garandeert en verantwoordt zij de kwaliteit van het onderwijs op De Groene Ring naar interne en externe belanghebbenden. Veel bestuurlijke taken zijn gemandateerd aan de directie. Deze taakverdeling is vastgelegd in een managementstatuut. Het toezicht van het bestuur op de uitvoer van bestuurlijke taken door de directie wordt op meerdere wijzen ondersteund o.a. door de jaarverslagen van de directie, de toetsing van de MR, de rapportage van de inspectie, de controle van het administratiekantoor en het accorderen door een accountant van de financiële jaarstukken.

zelfstandig werkenDe bestuurlijke organisatie creëert optimale condities. Dit principe ziet toe op de randvoorwaardelijke taak die het bestuur heeft. In beleidsstukken heeft het bestuur haar handelen vastgelegd met betrekking tot de volgende terreinen:
* Onderwijs en identiteit
* Organisatie
* Financiën, gebouwen en beheer
* Personeel en werkgeverschap
* Externe relaties en communicatie
Voor een aantal onderdelen is een meerjarenplan aanwezig. Voor andere terreinen is dit in ontwikkeling.

Wat houdt dit in de praktijk in? 
* het schoolbestuur is geen inspraakorgaan voor de ouders
* het schoolbestuur is wel samengesteld uit ouders
* bestuursleden opereren in het bestuur vanuit het collectief in plaats van het individueel belang en op basis van bepaalde ervaring of deskundigheid 
* de dagelijkse leiding ligt bij de directie
* bestuur beslist op hoofdzaken, dus ten aanzien van besteding van de financiële middelen en het algemene beleid
* het bestuur praat niet over wat er in de klas gebeurt
* het bestuur voert geen functioneringsgesprekken of sollicitatiegesprekken met leerkrachten 
* het bestuur beslist niet welke leermiddelen (methodes) er worden aangeschaft
* het bestuur beslist wel over huisvesting, uitbreiding personele bezetting, financiën, arbozaken, juridische zaken en onderhoudt mede de contacten met externe partijen
* het bestuur heeft geen eigen communicatiemiddel rechtstreeks naar ouders
* het bestuur communiceert via nieuwsbrief, website en directie
* bestuursleden hebben vaak bewust de mond ’op slot’
* bestuursleden zijn wel aanspreekbaar maar zullen niet de zaak buiten directie om zelf ter hand nemen.